Tough Movement

กลไกอะนาล็อกแบบเพรียวบางยกระดับ
ความน่าเชื่อถือของนาฬิกาที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
และควบคุมด้วยคลื่นวิทยุของ CASIO

โครงสร้างตัวยึดแบบผสม

ชิ้นส่วนต่างๆ ออกแบบและจัดเรียงด้วยความประณีต โดยคำนึงถึงวัตถุดิบและความแข็งแรงขององค์ประกอบแต่ละชิ้น ส่งผลให้กลไกการทำงานทนทานต่อแรงกระแทกได้ดียิ่งขึ้น

การเคลื่อนเข็มไปที่ตำแหน่งแรกอัตโนมัติ

ตรวจจับและยืนยันตำแหน่งของเข็มนาฬิกาทุกๆ หนึ่งชั่วโมง ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยที่ทำให้เข็มนาฬิกาเคลื่อนจากตำแหน่ง เข็มดังกล่าวจะปรับคืนสู่ตำแหน่งเดิมโดยอัตโนมัติ

ใช้พลังงานแสงอาทิตย์

ระบบชาร์จพลังงานด้วยแสงอาทิตย์ต้นฉบับของ CASIO ช่วยให้มีพลังงานไฟฟ้าเพียงพอสำหรับการทำงานอย่างมีเสถียรภาพของฟังก์ชันที่ใช้พลังงานมาก

MULTI BAND 6

การรับสัญญาณวิทยุจากภาคพื้นดินจาก 6 สถานีส่งสัญญาณทั่วโลก ปรับเวลาในญี่ปุ่น อเมริกาเหนือ ยุโรป และจีนโดยอัตโนมัติ