G-SHOCK ORIGIN COLLECTION CASE SETS LIMITED EDITION
มีเพียง 8 ชุด เท่านั้นในประเทศไทย

PRE-ONLINE REGISTER ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากทางเจ้าหน้าที่และยืนยันสิทธิ์เพื่อซื้อสินค้าภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561

สิ้นสุดเวลาการลงทะเบียนออนไลน์เพื่อรับสิทธิ์ซื้อ

ติดตามประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง Facebook LIVE: CASIO Watches Thailand ตั้งแต่เวลาบ่าย 2 โมงเป็นต้นปีแบบสดสด วันที่ 29 พฤษภาคม 2561

คลิก ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนที่ถูกต้องตามกติกา และข้อมูลถูกต้องครบถ้วน แล้วมาฟังประกาศผู้ได้รับสิทธิ์ซื้อตอนบ่ายสอง วันที่ 29 พฤษภาคม นี้ ผ่านทาง Facebook LIVE: CASIO WATCHES THAILAND

สรุปรายชื่อ 1,004 คนที่ลงทะเบียนครบถ้วนถูกต้องตามกติกาทั้งหมด
แล้วมารอประกาศฟังผล 8 รายชื่อผู้โชคดีที่ได้สิทธิ์ซื้อชุดพิเศษในวันที่29 นี้ เวลา บ่ายสองผ่านทาง Facebook Live:  https://www.facebook.com/CASIO.THAILAND

No ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) PHONE
1 บุญเกียรติ​ ศิริวัจนางกูร 091-954-5XXX
2 ธนเมธ โรจน์ขจรนภาลัย 064-824-5XXX
3 ศราวุฒิ โชติชวาลรัตนกุล 089-499-1XXX
4 ชาญยุทธ นิธิกมลสุนทร 085-224-9XXX
5 ปณยา จาตุรงค์มณี 084-516-9XXX
6 รักพงษ์ รักษาทรัพย์ 088-000-4XXX
7 สุดสาคร คงปวน 090-562-9XXX
8 นิวัฒน์​ มณี​วงษ์​ 095-939-6XXX
9 นริศร สิหนาทกถากุล 085-344-3XXX
10 ชลิต สุนทรพลิน 081-406-1XXX
11 จิดาภา เลาหศุภศิริ 084-523-6XXX
12 ภาณุเดชช์ ตรีวีรานุวัฒน์ 087-506-9XXX
13 ศรัณย์ สุวรรณศรี 083-544-9XXX
14 นันทวัฒน์ สิงห์ชัย 085-370-1XXX
15 อภิรักษ์ เขียววิจิตร์ 092-249-7XXX
16 พฤกษา ภัทรชญากานต์ 089-054-2XXX
17 ธาริน วนิชยางกูรานนท์ 081-639-0XXX
18 ภคมน กลมพัฒนากุล 084-931-8XXX
19 วีระวิชญ์ เหลืองแสงทอง 081-307-2XXX
20 จิตรา กำเนิดศิริ 081-123-0XXX
21 สมยศ  ปรีชานฤตย์ 081-335-5XXX
22 ยุทธนา วนาสุวรรณกุล 094-997-6XXX
23 พรเทพ ก้องเกียรติศักดิ์ 097-189-8XXX
24 จตุพร สงเคราะห์ 086-982-9XXX
25 กฤษณะ แดงมีเชาวน์ 089-445-3XXX
26 ฉัตรชัย สงสกุล 081-449-4XXX
27 สุนิสา อรรถการวงศ์ 064-829-5XXX
28 ศรัณยา จิตต์สนิทกุล 081-752-6XXX
29 ภานุภัทร กิตติพันธ์ 094-426-6XXX
30 ยุทธพล นิธิกมลสุนทร 088-874-1XXX
31 กรรณิกา กระแสสัตย์ 096-854-5XXX
32 ธาวัน สาธร 087-498-5XXX
33 ธิติพร รุ่งสิมานนท์ 081-621-2XXX
34 ทัณฑวัต ชัยยศ 088-269-0XXX
35 สุภัชญา นิธิกมลสุนทร 081-807-8XXX
36 ตรีสิทธิ์  ไตรทิพย์สุวรรณ 089-536-0XXX
37 วราพงษ์ เดชอมรธัญ 081-839-3XXX
38 ศรัญญา วงษ์คนดี 083-233-9XXX
39 สุวรรณี ไตรทิพย์สุวรรณ 089-744-7XXX
40 จักรพันธ์  หาญสมบูรณ์ 084-700-2XXX
41 วรวัชร์ ทองวัฒนะ 064-114-8XXX
42 นิติรัตน์ พุกภักดี 086-942-1XXX
43 สมศรี นิธิกมลสุนทร 085-992-2XXX
44 พิชิต  เลิศพัชรประภา 081-925-1XXX
45 ไพศาล วนิชยางกูรานนท์ 082-955-4XXX
46 นางสาว วิสสุตา สงจินดา 091-739-1XXX
47 สิทธิพล อุ่นอารมย์ 091-536-4XXX
48 ศรวิษฐ์ มังกร 084-097-7XXX
49 ธีรนุช วนิชยางกูรานนท์ 087-517-5XXX
50 อภิวัฒน์ เพิ่มพิมลสุข 085-997-4XXX
51 จตุพล อรุณนวล 092-364-5XXX
52 ฉัตรพงษ์ ไชยเดชมงคลเลิศ 081-427-1XXX
53 ชวลิต วนิชยางกูรานนท์ 085-179-5XXX
54 ้เดชอนันต์ หิรัณยัษฐิติ 093-824-9XXX
55 ทวีวุฒิ มีสัจจะ 093-294-5XXX
56 วศธร พานทอง 098-992-4XXX
57 มนตรี สมสา 061-653-5XXX
58 อภิวัฒน์ ชีวนันทชัย 086-526-9XXX
59 โชคชัย ตันติวัฒนกูล 089-777-8XXX
60 อชิรญาณ์  วันดี 061-651-6XXX
61 กิติวัฒน์ กิติกุล 089-766-2XXX
62 วโรดม ธุววิโรจน์ 081-889-6XXX
63 ปาณิสรา อุดมศิลป 094-654-5XXX
64 สาธิต พูลสวัสดิ์ 084-085-0XXX
65 กิตติพงษ์ แก้วศิลป์สุวรรณ 081-341-6XXX
66 กิตติ์นิพิฐ  หินเธาว์ 084-416-1XXX
67 ธนศร คันธวัฒน์ 090-101-9XXX
68 วันวิสาข์ ชูสังราช 087-387-8XXX
69 พงศกร มนต์พิพัฒน์ 090-969-0XXX
70 ประพันธ์ หล่อยืนยง 086-364-5XXX
71 รพีพัฒน์. คลังชำนาญ 094-351-9XXX
72 ธนสร คลังชำนาญ 063-516-1XXX
73 ชนาพร บุญมานะ 084-653-6XXX
74 กิตาการ โตทัพ 090-963-8XXX
75 เถลิงศักดิ์ ชูเชิดแต้สกุ 089-798-7XXX
76 คเณศ อาคมพัฒน์ 086-627-5XXX
77 ชนวีร์ ชวิทย์ฤทัยกุล 084-145-9XXX
78 เกล็ดแก้ว แจ่มใส 094-442-4XXX
79 คฑาวุฒิ  พันธ์ครุธ 092-275-2XXX
80 นิมิตร กนกวารีรัตน์ 081-483-9XXX
81 สุธินันท์ 085-087-9XXX
82 ภูวนาท จิรธรรมวัฒน์ 095-246-6XXX
83 ณัฐพงศ์ อาคมพัฒน์ 081-822-3XXX
84 องอาจ นทีมาศ 082-014-2XXX
85 กุลยา เทพคุ้มกัน 086-655-4XXX
86 วรวุฒิ ต่อสุวรรณ 093-063-8XXX
87 สมบัติ ชุนรัตนชัย 087-975-0XXX
88 อาจยุทธ​ เนติธนากูล 080-255-5XXX
89 ณัฐธกรณ์ สุขทวี 082-542-4XXX
90 ปิยะเกียรติ อินโสม 084-384-5XXX
91 ศราวุธ ศิริโรจน์วิสุทธิ์ 083-019-0XXX
92 นนทกร เอี่ยมสอาด 090-974-6XXX
93 ศศินี ว่องพิชิตกุล 089-498-4XXX
94 สิริเชษฐ์ กมลจิตร์ประภา 099-364-1XXX
95 อัครัชญ์ ปราโมชณอยุธยา 081-900-7XXX
96 กฤติน มณฑลบัณฑิต 085-543-2XXX
97 อัครัช แสนสิงห์ 080-481-1XXX
98 วิวัฒน์ วนาสุวรรณกุล 085-680-8XXX
99 วิทวัส อยู่ยอด 091-139-9XXX
100 กฤษณะ รุ่งศรีรัตนวงศ์ 085-128-1XXX
101 ศุภเชษฐ์ คูสุวรรณ 081-815-1XXX
102 เนติมา รุ่งศรีรัตนวงศ์ 086-821-1XXX
103 วุฒิชัย รุ่งแจ้ง 092-257-6XXX
104 นราวิชย์ ปราโมช ณ อยุธยา 086-392-3XXX
105 เชาวน์ อิงค์ธเนศ 089-881-1XXX
106 วิชุดา วิชาพร 088-456-3XXX
107 กนิษฐ์ สีห์โสภณ 088-585-9XXX
108 นรวัฒน์ ปัญญานุวัฒน์ 092-253-6XXX
109 วงศ์ชนก ชีวะศิริ 099-153-5XXX
110 สมชาย เลิศวิไลยศ 082-078-8XXX
111 เกรียงศักดิ์ อู่บัว 096-607-1XXX
112 วินันยา อิ่มสำราญ 084-146-1XXX
113 ศุภณัฏฐ์ มณิสราศิลป์ 097-132-6XXX
114 เสกสรรค์ วงศ์อักษร 086-349-9XXX
115 สิทธิพงษ์ ศรีจันทรา 090-987-4XXX
116 กฤตภัค คำศรี 064-760-0XXX
117 ชินวัฒน์ ศุภมงคล 084-526-6XXX
118 นายบุญธรรมศ์  เลิศพัชรประภา 081-936-5XXX
119 แมนพงษ์ ฤดีสุขสกุล 080-918-8XXX
120 วัชระ ธรรมานุรักษ์กุล 081-750-7XXX
121 สยาม บุญปัญญาชน 083-853-6XXX
122 ณัฐพล เชียงทอง 062-436-6XXX
123 สุทธิ ทองโคตร 096-752-9XXX
124 วสิทธิ์ มหาวรสิทธิกุล 062-661-6XXX
125 เกียรติ์ ธนโชติธิติกุล 081-692-2XXX
126 สรฤทธิ์ วัชรโกมลพันธ์ 083-988-4XXX
127 ศิวกร จินดารัตน์ 093-582-9XXX
128 ศิริมาส มณีงาม 090-786-3XXX
129 สุรวิช สิริรุจวรา 089-811-4XXX
130 ชัยพจน์ เทียมตะวัน 083-474-7XXX
131 คณิน อาคมพัฒน์ 081-495-9XXX
132 ปัทมรัตน์ ธนกิจการค้า 086-037-9XXX
133 โสรัจจ์​  สูยะศรี​ 085-150-2XXX
134 ชาญวิทย์ ชาญกิจจา 084-662-6XXX
135 ศราวุธ เกลี้ยงทอง 082-529-6XXX
136 พชรวงค์ ศศิกุญชร 091-003-8XXX
137 ณัฐนนท์ เขื่อนเก้า 061-354-4XXX
138 พงษ์สิทธิ์ จารุสุธรรม 092-291-6XXX
139 ด.ช.สิทธิกร มณีวงษ์ 097-190-2XXX
140 สมพงษ์ ลิ้มวิศิษฏ์สกุล 082-987-6XXX
141 ทวีศักดิ์ ลีนานุรักษ์ 081-811-1XXX
142 นุกูล หงษ์สมัส 089-889-2XXX
143 ธราพงษ์ ขำนิล 081-555-9XXX
144 นิธิวัชร์ ศรีวสุรัฐพล 085-979-2XXX
145 จีราวัฒน์ ชัยวิสุทธิ์ 094-451-9XXX
146 จินตนา ลิ้มวิศิษฏ์สกุล 089-040-3XXX
147 ณัฐวุฒิ เข็มกลัด 090-085-3XXX
148 สกุลทิพย์ สำราญศาสตร์ 080-662-4XXX
149 ปารุต เขียวมณี 083-112-2XXX
150 นายสมเกียรติ เต่าแก้ว 061-774-2XXX
151 เกศินี  ศรีมาลา 084-155-0XXX
152 ธัชเวชช์ เศรษฐศักดิ์อำพล 080-165-8XXX
153 สรายุทธิ์   เคลือวิจิตร 090-807-1XXX
154 สิทพันธุ์ ถนัดค้า 097-009-4XXX
155 นายธนพิพัฒน์ อัครวิจิตรวงศ์ 086-493-6XXX
156 วราวุฒิ ครองพล 085-931-9XXX
157 วัชรพงษ์ ตะโกภู่ 081-995-3XXX
158 สิรวิชญ์ พัฒนสุวรรณ 099-316-9XXX
159 ธัญญ์นรี สุวรรณเตชสิทธิ์ 091-559-9XXX
160 ไกรวิทย์ ม่วงมุกประพันธ์ 089-183-2XXX
161 จักรกฤษณ์ ตั้งธรรมพูนผล 080-995-9XXX
162 ศิริรักษ์ สิงห์นันท์ 062-763-2XXX
163 นาย ชนกชนม์ สถิติรัต 085-352-5XXX
164 สุนันท์ จันเปรม 089-915-8XXX
165 ฐานิตย์ บุญมาเลิศ 089-120-6XXX
166 เอกริ จินดาประเสริฐ 081-613-3XXX
167 ณัชชา สมานฉันท์ 083-268-3XXX
168 อฑิวรรณ ภิญโญวรพจน์ 088-232-5XXX
169 เนตติพล ลีละวัฒน์ 081-859-6XXX
170 วราภรณ์ ธีระชัย 096-842-4XXX
171 ธเนศ ฉายรัศมีวงศ์ 081-887-7XXX
172 ศิริลักษณ์  ซื่อสัตย์ 098-904-2XXX
173 ปกรณ์ อัครวิไล 089-221-7XXX
174 จุฑาธิป กิตติพรนนท์ 081-944-2XXX
175 สีหกิติ์ แสงรังสรรค์ 089-035-7XXX
176 อังคณา เกิดภาคี 097-091-1XXX
177 ศิริกมล งามขำ 085-000-0XXX
178 ลีลาวดี สดีวงษ์ 090-264-9XXX
179 เบญจมาภรณ์ คพแก่น 080-284-2XXX
180 บุษฎี ปริปุณณานนท์ 095-298-2XXX
181 ชัยกาล พิทยาเกษม 081-972-4XXX
182 ยศวร ชูธนสุนทร 080-991-1XXX
183 ภรัณยู มนูชีวิน 092-720-1XXX
184 ธันยาบูรณ์ จิตรสงวน 062-926-1XXX
185 วีรสตรี หมวดมณี 095-652-8XXX
186 เบญจมาศ เป็นสุข 086-359-0XXX
187 ปรมัตถ์ หมู่พยัคฆ์ 084-594-1XXX
188 ไตรภพ สุวรรณทัพ 061-839-0XXX
189 พัทธนันท์ แป้นอุดม 099-396-6XXX
190 สุกฤษฏ์ จิระชาญชัยศิริ 095-198-9XXX
191 รุ่งรัตน์  สุมารสิงห์ 062-716-3XXX
192 ณรงค์ชัย​ แก่นขวัญ 085-287-1XXX
193 นาย พลอธิป ดิษฐคลึ 081-757-5XXX
194 น.ส.ประภาภิต  ทาใจ 097-946-4XXX
195 ธนัท เพ็ชรพินิจ 063-642-5XXX
196 ณัฐพงษ์ ไชยเดชมงคลเลิศ 089-664-4XXX
197 พิชญา หว่างรัศมี 084-656-9XXX
198 สุนทรวิทย์ เสนาคชวงศ์ 093-159-9XXX
199 พรนิภา.  เลื่อมประไพ 063-975-8XXX
200 สาวิตต์ สุทธชีวเทพ 086-818-0XXX
201 ชนัญญา ธรรมวงศ์ 098-385-3XXX
202 ทรงพล ลิ้มวิศิษฏ์สกุล 064-130-4XXX
203 พัทธมน ลิ้มวิศิษฏ์สกุล 091-717-6XXX
204 ธณวัฒน์  เกตุรามฤทธิ์ 065-817-8XXX
205 พีรพงษ์ แย้มประยูร 097-040-3XXX
206 จิระนันท์ ชัยสาร 082-780-6XXX
207 วีรศักดิ์ จิรดำรงพันธุ์ 090-989-8XXX
208 ธนิน นาคจำนงค์ 082-641-4XXX
209 จักรพงษ์  ธนลัทธพงศ์ 083-597-0XXX
210 อนุวัฒน์ เข็มพิลา 090-963-0XXX
211 นันทวัน เต็มพานิชย์ 084-112-3XXX
212 ฟากฟ้า ขันธวัฒน์ 088-522-1XXX
213 ธนดล สมนาค 093-921-4XXX
214 ดนัย นรารัตน์ 086-337-4XXX
215 เปรมชยา อินทรสวาท 089-497-7XXX
216 ธัญญ์ฐิตา ศุภศิริเรืองวุฒิ 089-112-9XXX
217 สาธินี เลิศวรากรชัย 080-025-9XXX
218 ถวัลย์ น้อยพงษ์ 089-222-2XXX
219 ก่อเกียรติ เกียรติชูวงศ์ 087-444-4XXX
220 อิศรา วัชรคีรินทร์ 085-909-9XXX
221 ทศพล โวภาคย์มงคล 090-726-4XXX
222 ชนิกานต์ เชียระตระการกุล 085-827-3XXX
223 เอกพงษ์ เขียวเล็ก 063-242-2XXX
224 สิมิลัน รุ่งรังษี 081-836-3XXX
225 อดุลฤกษ์ สมุทรพัฒนพงศ์ 081-829-2XXX
226 นภดล วงศ์เจริญสวัสดิ์ 089-146-5XXX
227 ดลภิภพ พันธุ์ปกรณ์ 094-919-4XXX
228 วีระกฤษฏ์ ยินบัว 081-647-4XXX
229 สุธี  ตรัยศิริเจริญ 087-111-1XXX
230 สิทธิศักดิ์ ญาณภาพ 086-915-5XXX
231 ยุรนันท์ คมสัน 081-929-5XXX
232 ปริญญา มีรักษา 091-710-8XXX
233 อิศรา ตันชูเกียรติ 081-173-4XXX
234 ธนกฤต ก้องวิริยะไพศาล 091-874-6XXX
235 ชินชัย ขจรเนติกุล 081-251-7XXX
236 กันตธีร์ พุ่มนิคม 064-878-3XXX
237 วุฒิเดช  ลิ้มสถิรานันท์ 081-808-9XXX
238 นายกิตติศักดิ์ เลิศวรารฃกรชัย 086-113-3XXX
239 ชลาธร จันทมาศ 090-938-0XXX
240 ฉัตร์มงคล สีเหลือง 095-134-5XXX
241 ไพโรจน์ ยางงาม 064-282-9XXX
242 ณัฐพงศ์ สุโขดมโชติ 091-545-2XXX
243 นายสุทธิศักดิ์ จุลทอง 081-701-8XXX
244 วัชรากร กาญจนาภรณ์ 099-314-7XXX
245 ประจักษ์ อัศวนิเวศน์ 081-875-9XXX
246 วรวุฒิ เรืองปัญญา 086-308-7XXX
247 กุสุมา พรมตัน 090-754-4XXX
248 มานพ หิรัญธนวิวัฒน์ 081-420-1XXX
249 นางสาวมธุรส สาลีงาม 089-782-2XXX
250 อัครวัต กิตติปรีชาศักดิ์ 095-712-1XXX
251 ธนทัต รัตนกุล 097-090-9XXX
252 ปกรณ์ ศิรินันท์ธนานนท์ 081-916-5XXX
253 นายนิติ ไค่นุ่นกา 099-449-9XXX
254 นายศุภกฤต โชคสุขธนพงศ์ 085-199-8XXX
255 ปิยะพงษ์ พรกระแส 086-939-1XXX
256 ธนวัฒน์ สวาท 094-418-0XXX
257 กลมวรรณ ทรัพย์กุญชร 080-821-3XXX
258 พิชัย เสือพิณ 081-772-8XXX
259 ศุภโชค หาญศุภกร 087-344-8XXX
260 สิทธิโชค วรศักดิ์ 083-543-1XXX
261 กมลชนก สดมุ้ย 086-412-3XXX
262 สุเมธ แซ่ว่อง 095-264-2XXX
263 จักริน บุญเจริญ 081-034-2XXX
264 โสภิตา กุญชรวิชัย 081-920-0XXX
265 สุนทรี ศิริฐานนท์ 081-929-2XXX
266 วรวิทย์ กิจสินธพชัย 081-985-8XXX
267 ศรายุทธ บัวเกตุ 094-675-3XXX
268 ชวิศ ทองดีเลิศ 089-915-6XXX
269 สุภโชค พริ้งชะอุ่ม 083-242-3XXX
270 นาย อรรถพล เรืองพงษ์สาร 082-463-1XXX
271 สุวชัย รอดพิทักษ์ 094-137-6XXX
272 วสุธร ชูแสงเพชร 084-624-3XXX
273 วิสุทธิ์  จิตรรังสรรค์ 081-782-5XXX
274 วิชัย พรมขำ 085-822-9XXX
275 พิชัย วงศ์สง่าศรี 088-824-9XXX
276 สรายุทธ์ ขาวมาก 081-598-9XXX
277 วงค์สถิตย์ อรรถมานะ 089-694-1XXX
278 ชานน ศรีวิเศษสม 080-975-4XXX
279 รวีวิทย์ นนท์พิทยฐากุล 082-387-3XXX
280 กำพล  เชื้อบาง 083-305-9XXX
281 ภัทรวรรณ โกมลสิงห์ 090-979-0XXX
282 สัญชัย ศิริโหราชัย 082-976-8XXX
283 ชูเกียรติ เนี๊ยะอั๋น 086-855-3XXX
284 เพทาย ภู่ถาวร 086-369-5XXX
285 สถาพร นุ่มนก 099-095-6XXX
286 นางสาวประกาย  ประคำศรี 094-752-6XXX
287 ศิริพร แซ่เทียม 092-935-9XXX
288 ณัฐิกาญจน์ สินนิคม 087-709-1XXX
289 กิตติพัชร์ ธนเจริญวรนันท์ 081-295-5XXX
290 กิตติมา เปรุนาวิน 087-812-1XXX
291 จิรายุส อินทรา 089-008-9XXX
292 นาย จิรบุญ รัตนวิจิตร 097-113-3XXX
293 อานนท์ คุณากรบดินทร์ 081-430-1XXX
294 ภูวณัฏฐ์ นิรันดร์ชานนท์ 086-339-1XXX
295 ชัยนรินทร์ คำพริ้ง 093-745-9XXX
296 สุทธิณี จาตุรนต์วศิน 081-625-1XXX
297 ณัชพล วงศ์วิเศษสมใจ 080-775-9XXX
298 สมชาย อรุณนำโชค 081-805-9XXX
299 จิตอนงค์ รวมพล 086-413-8XXX
300 อิงประภา บุณย์ศรีสิริไท 094-425-9XXX
301 ชัชวาล  แก้วนิตย์ 089-168-8XXX
302 เอกสิทธิ์ คะเนสม 084-001-9XXX
303 ประพันธ์   กว้างขวาง 086-988-5XXX
304 กิตติ์ธเนศ ภาณุพิพัฒน์พล 092-268-6XXX
305 นิพล ผงบุญตา 083-822-2XXX
306 ชาญณรงค์ รองรัตน์ 084-526-0XXX
307 นภัทร สมบูรณ์ศิริโชค 094-465-0XXX
308 กัญญา กระนัย 087-609-5XXX
309 ธนกร เข็มกลัด 081-920-7XXX
310 เอกพงศ์ ติณธนานนท์ 080-614-7XXX
311 ยศวริศ อัครชัยไพศาล 087-754-6XXX
312 ปวรุตม์ จันทรกมลชัย 088-722-4XXX
313 ชิษณุพงศ์ ปิติธีรเศรษฐ์ 091-549-5XXX
314 วรุณเกียรติ วรรณกิตติคุณ 065-449-6XXX
315 ทิพย์อัมพร ทรัพย์ธนนนท์ 083-111-1XXX
316 วีรยุทธ ทองศิริ 086-546-9XXX
317 อาทิต ปลัดศรีช่วย 086-577-4XXX
318 สุวรรณี เตชะรักษ์พงศ์ 081-642-5XXX
319 เนตรภัชชา อรัญชญานนท์ 085-494-1XXX
320 เอกวัชร์ ไพศาลสุทธิเดช 062-154-5XXX
321 ยงยศ กุศลสินชัย 084-515-5XXX
322 นิติพร โฆวัฒนวินฑะ 082-443-4XXX
323 พัชราภรณ์ ภีรบรรณ์ 092-541-5XXX
324 ศุภาวีร์ ตั้งพิทยาเวทย์ 081-905-1XXX
325 ภัทร กระนัย 099-285-6XXX
326 ณัฐ สาธิตปัตติพันธ์ 089-172-2XXX
327 ชวัล สุนทรผดุงพงษ์ 080-445-2XXX
328 นิพัฒน์ ตันติศิลปสนนท์ 089-483-8XXX
329 นางสาวศกลวรรณ จันทร์เกษม 062-636-5XXX
330 วีรธร อัศวธิตานนท์ 087-558-4XXX
331 จุฑาธิป จันทราสินธุ์ 087-996-5XXX
332 พนิต เซิ้น 085-914-4XXX
333 โรจนะ จิวะธนะพร 091-559-4XXX
334 หงษ์กชณัญ จิวะธนะพร 081-654-5XXX
335 ธนพร ทิมรอด 092-517-8XXX
336 กิติพล ยโลดม 087-876-4XXX
337 นางสาว นริศรา เลิศศิริวรกุล 095-449-2XXX
338 ชารินทร์ กิจสวัสดิ์ 098-287-8XXX
339 ภาณุวัฒน์ ตรีวีรานุวัฒน์ 089-784-4XXX
340 จีรวรรณ เจสกุล 086-373-8XXX
341 นาย สิทธิพล อวนมินทร์ 088-858-6XXX
342 ศุพิทฌาย์ เขมา 082-484-4XXX
343 ศศิวิมล เอี่ยมลักษณะชัย 087-782-1XXX
344 ดรินทร์ จันทร์ศรี 096-964-4XXX
345 กฤตภพ ฝั้นเซียน 081-426-7XXX
346 สุภลักษณ์ ศัพท์สุวรรณ 083-848-1XXX
347 วิชญุตร์ นิยะโมสถ 095-363-6XXX
348 อรรถพล อำพันสง่าวงศ์ 085-339-3XXX
349 พงศ์พิชาญ สุวิกะปกรณ์กุล 081-644-2XXX
350 สุณิชญา พุ่มพวง 081-409-6XXX
351 ภูมิกวินธิ์ อริญชัยธิติพร 097-250-5XXX
352 อารีฟีน มะดุมิง 098-017-6XXX
353 พฤติกา ศรีละมุล 064-359-8XXX
354 ธนพล อนุมาตรฉิมพลี 064-594-9XXX
355 วรัธกร บุญหลง 062-064-8XXX
356 วิโรจน์ ลี้เกรียงไกร 064-423-6XXX
357 นิโลบล สุริยารุ่งเรืองกุล 085-252-8XXX
358 ณัฐพงศ์ แซ่เฮ้ง 094-656-4XXX
359 รัตนาภรณ์ กิจสราญลาภ 087-799-5XXX
360 อติโรจน์ ชื่นสมทรง 064-515-5XXX
361 วงศ์วริศ ตันวัชรปาณี 085-201-6XXX
362 เชิดพงษ์ เหล่านุญชัย 089-999-4XXX
363 ยุวลีล์ แดงมีเชาวน์ 081-638-1XXX
364 ภูมินทร์ พละบุตร 091-792-1XXX
365 ธนากร มาอุทธรณ์ 084-720-0XXX
366 ประทีป ทรัพย์วงศ์เด่น 094-782-6XXX
367 วิรุฬห์ ปลื้มปิติกมล 094-449-5XXX
368 ภัทรพร จันทร์แก้ว 081-916-6XXX
369 จิราพร สีงามเมือง 084-556-6XXX
370 ปาหนัน ยุบลภาค 098-338-8XXX
371 ไฉไล เอี่ยมไวย์ 092-798-3XXX
372 ธนัญชย์ แก้วนิตย์ 090-969-8XXX
373 เลิศลักษณ์ ขอจิตต์เมตต์ 099-484-2XXX
374 กิติ มาดีสุขสถิตย์ 087-050-5XXX
375 ยุพาพร โชติวัง 092-894-9XXX
376 ธนสัณห์ ศรีอริยานนท์ 093-317-1XXX
377 จักรี โกศลกิจวงค์ 089-048-7XXX
378 ศศิธร หริ่มยิ่ง 063-192-4XXX
379 เอกลักษณ์ แซ่แต้ 088-444-8XXX
380 ณปภัช  วัชรวรการกุล 097-957-9XXX
381 ภคภณ ศิริสนธิ์ 081-865-5XXX
382 ศราวุฒิ แสนพล 061-487-9XXX
383 ธัญพร เตี๋ยประดิษฐ์ 084-033-3XXX
384 เนติศักดิ์ บุญทอง 091-451-6XXX
385 กรพล ศรีมิ่งมงคลกุล 086-554-5XXX
386 อัยสวรรค์ พันธ์ลิมา 095-653-5XXX
387 อัจฉรินทร ชูผะอบ 098-268-2XXX
388 นาย ธนพล สิริมณีรัตน์ 080-569-1XXX
389 ศศิมา วัฒนสกุลเกียรติ 080-249-4XXX
390 สหัสน์ชนม์ กาญจนามั่งศักดิ์ 062-559-9XXX
391 อนุชา ศิริบรรจงโชค 081-696-9XXX
392 อาทิตย์ พิทักษ์พันธ์ราช 082-899-3XXX
393 กฤษณ์ วิวัฒน์ตระกูล 081-768-1XXX
394 วรางคณา เดี่ยวสกุล 099-418-9XXX
395 ปิยวุฒิ สัณภักดี 061-545-9XXX
396 มะลิวัลย์ ใบยา 061-541-9XXX
397 ปภิณวิช  ม่วงน้อย 090-992-3XXX
398 สาวิตรี เฉลิมวนิชย์ 081-550-7XXX
399 กันต์ วิวัฒน์ตระกูล 085-000-7XXX
400 วรดร วิทวัสบำรุงกิจ 080-056-6XXX
401 ณัฐธนะกิจ  ศรีรัตนพงษ์ 095-090-4XXX
402 กฤตวัฒน์ แสงเสงี่ยม 094-659-3XXX
403 ยิ่งคุณ พิทยาเกษม 093-132-3XXX
404 ภาคภูมิ ไทยวานิช 087-960-6XXX
405 ภูบดี เกษมใจ 099-256-5XXX
406 นฤชา กล้าแข็ง 083-809-0XXX
407 ธนาสิทธิ์   วรรณรักษ์ภิญโญ 084-662-5XXX
408 ณรงค์วิทย์ ศักดิ์อาธรทรัพย์ 088-984-8XXX
409 พิชญ์ ปิณฑะดิษ 086-888-8XXX
410 มนตรี ตันอี๋ 088-845-2XXX
411 ธนะภูมิ พงศ์เศวต 081-888-9XXX
412 คณวัฒน์. ศรีสุวรรณ์ 083-646-3XXX
413 นฤพล ฐิติกุลเจริญ 097-415-1XXX
414 พีระณัฐ ชนะสาธิตการย์ 086-510-0XXX
415 มารวย มหาศรานุกูล 082-686-2XXX
416 ณัฐชนน แจ่มนาม 086-343-5XXX
417 สุธี ธรรมาภิบาลจิต 093-652-4XXX
418 ธรรมรงค์ วงศ์ศิริทรัพย์ 080-298-0XXX
419 เทพสร ธำรงลักษณ์ 081-838-8XXX
420 วรัทธน์ เลี้ยงผ่องพันธ์ 063-928-2XXX
421 ชไมพร เลี้ยงผ่องพันธ์ 063-928-2XXX
422 อรสา กรรณอรุณเวช 092-994-1XXX
423 ชาญชัย จันทฤดี 084-466-5XXX
424 บุญส่ง  สันทัดพานิช 086-886-0XXX
425 สุดาทิพย์  แสวงพันธ์ 081-371-0XXX
426 เมตตา ศรีสว่าง 089-441-3XXX
427 ธนภรณ์ ฟักทอง 094-305-8XXX
428 วัชระ จตุพรภักดี 088-699-1XXX
429 ณวิน มูลมณี 062-326-6XXX
430 ณัฐฐา ฐาพานทอง 089-927-9XXX
431 สุชานาฎ อำพะสันธิ 086-877-1XXX
432 ชิตพล งามศิลปเสถียร 086-900-0XXX
433 มงคล หุตะนานันทะ 083-954-4XXX
434 แก้วก๊อ ณ เชียงใหม่ 093-165-1XXX
435 นาย ปิติภัทร นุชเจริญ 088-248-7XXX
436 นภัสวรรณ ตัณฑุลวณิชย์ 097-604-0XXX
437 เยาวมาลย์ พินศิริ 094-782-6XXX
438 ปณิดา รวมลาภ 080-565-3XXX
439 ภาคิน กรรวีโรจน์ 081-446-1XXX
440 ศุภกิจ ติยะวัชรพงศ์ 081-826-5XXX
441 พลภาคย์ ธันโยดม 081-831-8XXX
442 นิสารัตน์ ธนปาลวัฒน์ 087-012-1XXX
443 พรพรรณ เหล่าชูวงศ์ 081-432-8XXX
444 มนัสวิน พิทักษิณาเจนกิจ 090-971-1XXX
445 วีรพงศ์ พิมพงษ์ 061-597-4XXX
446 วิภาวี สุรเจริญเวชกุล 081-844-2XXX
447 กิตติศักดิ์ ชูศรี 091-654-5XXX
448 กฤตพร ศิริวรรณ 085-286-8XXX
449 เชิดศักดิ์  ลิ้มทรงพรต 089-500-5XXX
450 พงษ์พันธ์ พรหมเดเวช 087-221-1XXX
451 ชนิกา วลัญชพฤกษ์ 090-627-7XXX
452 วิมล​ มณีวงษ์ 084-484-6XXX
453 กชกร คนโทครบุรี 061-753-9XXX
454 จารุภรณ์ ศรีภูธร 085-340-1XXX
455 สุทธิชัย ศรศุกลรัตน์ 084-438-7XXX
456 วุฒิชัย  ศรีพรหม 088-777-0XXX
457 ชยานนท์ ญาณรัตน์ 080-081-5XXX
458 มานพ ยิ่งสุขสมหวัง 095-551-0XXX
459 เด่นเชาวน์ จตุรงคสัมฤทธิ์ 081-866-1XXX
460 กิตติชัย ไชยเมืองชื่น 092-429-6XXX
461 แพรวพรรณ อัครวิจิตรวงศ์ 062-295-4XXX
462 ชลธิศ บุญสกุลณะ 087-558-5XXX
463 ธนคม ศิริวัฒนานนท์ 099-251-9XXX
464 กฤษณะ ไพบูลย์วัฒนพงศ์ 081-917-2XXX
465 อรไพลิน บุญยบุตร 082-754-2XXX
466 สุ​เทพ​ ยัง​เจริญ​ยิ่ง​ 062-169-6XXX
467 ธยาน์ณัฐ กรรวีโรจน์ 092-424-6XXX
468 สิดาพัณณ์ ตระหง่าน 094-289-7XXX
469 นัทธ์หทัย ปรีชาประเสริฐกิจ 080-104-6XXX
470 อนุตร์​ ตั้งจิตรเมตต์ 084-560-9XXX
471 อภิวัจน์ วงสกุล 061-419-4XXX
472 ณัฐวุฒิ จันทร 087-629-1XXX
473 วิชญาพันธุ์ พันธุ 086-563-4XXX
474 ศุภณัฐ ศตะกูรมะ 081-971-5XXX
475 สุดาภรณ์ เจดีย์นันท์ 094-830-8XXX
476 นาย ธานัท ธนากุลเศวต 063-651-4XXX
477 นภัทร อ่าวเกษม 095-164-4XXX
478 ภาคภูมิ ดวงสุทธา 082-546-4XXX
479 นายภัทร โรจนศิรประภา 083-789-9XXX
480 นายถนุพันธ์ มูลเจริญ 082-681-5XXX
481 วิมลรัตน์ รัตนปรีชาวงศ์ 087-050-5XXX
482 รสสุคนธิ์ อรอินทุ 065-215-0XXX
483 สุวิชา เลื่อนฉวี 080-600-2XXX
484 อิทธิพัทธ์ ภัทรไพบูลย์กิจ 061-415-5XXX
485 ไกรศักดิ์ กะจันทร์ 061-523-5XXX
486 ฉัตรชัย​ บุญ​ประชารัตน์ 087-373-2XXX
487 จิรัฏฐ์ลิ้มอัครอังกูร 085-106-8XXX
488 มินตา เศรษฐี 085-415-4XXX
489 พรพิษณุ ภูมิดี 094-434-7XXX
490 อดิศร จันทร์แสนโรจน์ 090-237-5XXX
491 ปวริศร์ นาฑีสุวรรณ 089-674-2XXX
492 ณัชชา เล็กโสภี 098-228-9XXX
493 ศิรพงศ์ ธรรมพิพรรธน์ 083-696-1XXX
494 นาย บุญชัย แต่งเติมวงศ์ 081-467-3XXX
495 จุฑาทิพย์ จอดเกาะ 097-306-4XXX
496 ประดิษฐ์ แซ่ตั้ง 086-378-0XXX
497 สุชานันท์ เสมหิรัญ 093-329-9XXX
498 ปฏิภา บุญจันทร์ 080-625-0XXX
499 รักนคร ทักษ์แก้ว 094-769-5XXX
500 สมชัย วนาสุวรรณกุล 089-775-5XXX
501 อธิการ คุตติกุล 096-828-9XXX
502 พัชรพร แจ่มใส 084-556-5XXX
503 วันชัย ทักษ์แก้ว 095-254-0XXX
504 ธนากร เลี่ยวไพรัตน์ 090-465-5XXX
505 มณิสรากร แว่นภานุพงศ์ 084-296-9XXX
506 สุดารัตน์ บุญจวง 080-665-3XXX
507 ชินกฤต เยาว์วรรณศิริ 086-998-8XXX
508 จิตนิพิฐ ลายมะนะตา 093-429-9XXX
509 สิริพร เยาว์วรรณศิริ 083-545-2XXX
510 พีรเชษฐ์ เลิศทรงสิริ 094-659-2XXX
511 อินทัช ธีระดวงมณี 099-393-6XXX
512 ปรมินทร์ เฃียร์สุขสันต์ 081-975-9XXX
513 ธวัชชัย จึงอนุวัตร 065-517-6XXX
514 เกศินี จันทร์สูงเนิน 081-997-0XXX
515 กรกฎ วิทยาภัทร์ 081-567-2XXX
516 ตุลย์ อาภาอุทัยพงษ์ 081-731-7XXX
517 ปาลีณา​ ทีปะลา 089-068-1XXX
518 ณัฐพงศ์ เดชศรี 083-954-6XXX
519 ลลิดา ธันโยดม 081-255-1XXX
520 วัชรพงษ์ ทองวัฒน์ 095-140-0XXX
521 วิทยา วงศ์ประสาทเพชร 061-542-8XXX
522 ณัฐวุฒิ ลิ้้มเจริญ 091-870-7XXX
523 ปกฤต กรรณสูต 081-825-1XXX
524 สิทธินันท์ แจนอก 064-230-1XXX
525 เกรียงไกร สมสี 062-596-5XXX
526 สุริยัน แดงอินทวัฒน์ 084-438-6XXX
527 รัฐวิชญ์ เลิศศักดิ์เมธี 098-598-7XXX
528 ปณิธิ เลาหกิจวิฑูร 086-401-9XXX
529 ภาดร สุขสวัสดิ์ 092-408-7XXX
530 ชัยวัฒน์ เหลืองโสวรรณ 085-362-9XXX
531 อุดมศักดิ์ ตรีตราเพ็ชร 093-134-8XXX
532 เพชรรัตน์ ตั้งจิตรเมตต์ 084-658-8XXX
533 ภาณุพงศ์ ตรีวีรานุวัฒน์ 085-922-9XXX
534 ชวัลนุช อรัญชญานนท์ 086-945-4XXX
535 อังกูร วัชรินทร์กาญจน์ 081-665-3XXX
536 ชุติพร  พงษ์สุขเวชกุล 081-750-6XXX
537 เผด็จพล พยกุล 090-962-3XXX
538 อัษฎางค์ ตติวิวัฒน์วรวุฒิ 081-925-4XXX
539 รัชด์กิจ เลิศสรรค์ศรัญย์ 081-636-1XXX
540 อิทธิพล วงศ์วิศว์ 081-824-1XXX
541 อมรพรรณ ฝั้นหัวครั้ง 082-863-3XXX
542 กัญจน์รัชต์  บรรเจิดวัฒนกุล 099-447-9XXX
543 เพ็ญนภา พวงผกา 081-547-4XXX
544 ไผ่ ลิกค์ 081-840-6XXX
545 นิธิมา ศิลาลิขิต 081-801-9XXX
546 วชิรวิทย์ คูณสินศรัณย์ 081-919-2XXX
547 สุกัญญา ทวีโภคา 086-381-8XXX
548 ณัฐหรรษกานต์ เรืองชูพงศ์ 098-563-2XXX
549 ธิติพันธ์ ตติวิวัฒน์วรวุฒิ 082-177-9XXX
550 ภคิน นิ่มสุดใจ 086-823-5XXX
551 วุฒิพันธุ์ ตติวิวัฒน์วรวุฒิ 065-052-3XXX
552 กรุณา อัฐนาค 094-652-2XXX
553 สิริโสภา สาดนิยม 081-585-6XXX
554 อนันตา  สิทธิวงศ์ 081-867-7XXX
555 พสธร ตลอดสุข 087-900-9XXX
556 วงศ์วณิช ธรรมพิพรรธน์ 085-378-4XXX
557 อรรจนรัชต์ สีพยา 086-514-5XXX
558 ยุทธนา เทียมชีวะศิลป์ 081-830-3XXX
559 พลสิทธิ์ ฉันท์ภาวัต 081-616-3XXX
560 เอกภักดิ์ สินธุเสก 083-689-3XXX
561 กิตติภูมิ พูลพันธ์ 063-848-1XXX
562 ชาญยุทธ รุ่งเรืองสัมฤทธิ์ 083-888-9XXX
563 อนันต์ ลาภโรจน์ไพบูลย์ 081-904-3XXX
564 ณัฐวุฒิ โตวนำชัย 089-490-4XXX
565 คมสัน ลาภโรจน์ไพบูลย์ 096-979-6XXX
566 ธีรุตม์ มีระเกตุ 092-261-6XXX
567 สุวิชา ลาภโรจน์ไพบูลย์ 081-904-4XXX
568 พัทธนนท์ วรปัญญาสกุลชัย 091-483-5XXX
569 ชิดชน ศักดิ์จิรพาพงษ์ 086-311-2XXX
570 ป้องชาติ อินทรโฆษิต 089-888-3XXX
571 พรนิภา ศักดิ์จิรพาพงษ์ 089-157-3XXX
572 ธนวัฒน์ สาริการินทร์ 087-716-0XXX
573 อภิชาติ ฤชุกรดำรง 064-292-9XXX
574 ธนกฤต ฐิติวราภรณ์ 097-295-7XXX
575 ธนิสร ฐิติวราภรณ์ 081-411-2XXX
576 อำพัน ฐิติวราภรณ์ 086-609-3XXX
577 เอกณัฏฐ์ อมรโรจนภัสร์ 085-339-6XXX
578 ชลัช เทียนนุ่ม 080-999-0XXX
579 เนตรนภา ภรแดนศักดิ์ 089-541-7XXX
580 ชาญชัย อัศวพันธา 081-923-5XXX
581 ชนิกา. เพิ่มพิมลสุข 097-071-7XXX
582 เกริกพล แจ่มเที่ยงตรง 095-947-1XXX
583 เสกสรร โตแตง 086-202-6XXX
584 กร เศวตเสนีย์ 089-442-8XXX
585 กานดา เลิศสุขทวี 089-222-8XXX
586 ปูมโชค อินทรโฆษิต 081-825-7XXX
587 อรรตพล ชายวิริยางกูร 095-954-9XXX
588 ธนเดช สันติชัยอนันต์ 089-140-7XXX
589 รุ่งเรือง. เวฬุวนาธร 082-482-9XXX
590 ชนาทิตย์ ศักดิ์ศรชัย 081-672-4XXX
591 รวีชญา คำภิระเมา 083-256-6XXX
592 พิสิฐ สังข์ไพบูลย์ 081-381-3XXX
593 วีรพงษ์ เรื่องลือ 091-896-6XXX
594 อุไรวรรณ แจ่มศรี 091-895-5XXX
595 สามารถ​ กอบ​สินค้า​ 087-733-8XXX
596 ศิริอร ดวงสุวรรณ 081-885-7XXX
597 สามารถ พยอมหอม 096-169-4XXX
598 รุ่งอรุณ พยอมหอม 096-169-4XXX
599 จันทร์สุดา  โพธิ์นอก 086-327-3XXX
600 นิติพัฒน์.   ธนะบุญ 084-337-7XXX
601 ถมทวี ไพบูลย์รุ่งเรือง 088-171-1XXX
602 สิบเอกจักรกฤษณ์ ริ้วทอง 098-535-1XXX
603 ธีรชัย สาโยธา 084-654-6XXX
604 อัญชลิกา พรหมกิ่งแก้ว 091-996-5XXX
605 สุวิชา พรหมกิ่งแก้ว 094-594-5XXX
606 จุฑาทิพ มีสัจจี 092-463-6XXX
607 วรางคณา พรหมกิ่งแก้ว 062-914-6XXX
608 สานิตย์ จูดเดช 091-762-3XXX
609 นายวันชัย สุวรรณเขมฤทธิ์ 085-361-9XXX
610 ชนัญชิดา แช่มชู 081-655-2XXX
611 สุโรจน์ ไกเดอ 084-024-6XXX
612 กีรติ ชัยวินิตย์ 081-447-8XXX
613 ขวัญภิรมย์ แสงประกาย 062-259-9XXX
614 พงศกร ยิ่งธนพิบูลย์ 090-569-9XXX
615 รณกร เริงศาสน์ 081-816-1XXX
616 ปราโมทย์  ธรรมพรพิพัฒน์ 094-952-3XXX
617 ปภาดา หาญตั้ง 063-968-6XXX
618 นันทวัน เหล่าสุวรรรวัฒน์ 092-408-1XXX
619 อภินันท์ คุตติกุล 086-053-9XXX
620 วาริท รัศมิทัต 081-649-1XXX
621 จิตรา วุฒิประดิษฐ์ 081-257-1XXX
622 ธิติพงษ์ พงษ์พฤกษ์ 091-737-4XXX
623 ธันยพร นิลเพ็ชร 090-989-9XXX
624 ชิเงโกะ แดงมีเชาวน์ 085-055-2XXX
625 กฤติน เมฆอรุณกมล 086-881-8XXX
626 เกษมศรี เสริมเกียรติสกุล 089-111-8XXX
627 วรานนท์  ดวงเดือน 090-990-9XXX
628 กฤษฎา วนาสุวรรณกุล 092-262-3XXX
629 สัสสิริ ลีลาวัณย์ 085-822-7XXX
630 คชาชัย วิชัยดิษฐ 081-513-1XXX
631 สหฑัศน์ อัศวภิวัฒน์ 062-445-6XXX
632 เกรียงไกร  โหราพงศ์ 082-272-8XXX
633 สุขเฉลิม พงศ์วิฑูรย์ 090-895-7XXX
634 วรวิทย์ สุรเจริญเวชกุล 089-727-2XXX
635 เมธิณี เลี่ยนศิริ 092-853-9XXX
636 อภิชาติ  ธนกิจการค้า 085-372-2XXX
637 วรัญญา มากขนอน 062-074-2XXX
638 ณัฐไกรวี นฤมลสกุลชัย 086-356-1XXX
639 ศศินา สการันต์ 064-061-3XXX
640 ณิชารีย์ เผือกยิ้ม 095-554-2XXX
641 อารดา กุลมิล 097-085-9XXX
642 ธัญชนก สกุลรัตน์ 093-689-1XXX
643 สุริยงค์ ตั้งสุวรรณ 091-890-9XXX
644 สมรักษ์ บุญเกิด 083-804-9XXX
645 นายกิตติ  มโนคุ้น 081-574-7XXX
646 นันทณัฐ รังสิยวัฒน์ 089-117-9XXX
647 นฤพนธ์ ขวงธนะชัย 084-139-0XXX
648 มนัสรินทร์ ทับทิมทอง 089-755-0XXX
649 ภัทราวรรณ ถาวร 095-026-2XXX
650 ศิวพงศ์ วิริยะบุศย์ 089-456-4XXX
651 นางพัฒนา แสงแก้ว 081-918-8XXX
652 นายวิชาญ ฤทธิ์บุรี 081-813-7XXX
653 ทรงวุฒิ มีฉิม 061-993-5XXX
654 นเรศ  เกียรติไชยากร 081-807-2XXX
655 พรพรรรณ โพธิ์ศรีทอง 099-429-1XXX
656 ธีระ เลิศยิ่งยศ 082-338-8XXX
657 อรงค์กต พินโปน 087-748-3XXX
658 อรอร อัครเศรณี 080-441-8XXX
659 วารีรัตน์ คลังรัตน์ 087-557-2XXX
660 ดวงนภา ทับแถม 081-004-5XXX
661 นภัสนันณ์ ดิลกรัตน์สุชาติ 085-222-1XXX
662 ประภาศิลป์ ทองสิงห์ 099-824-7XXX
663 แสนพล ธารีสาร 095-887-3XXX
664 ปุณณัตถ์ จิโนรส 081-458-6XXX
665 ธีรเดช วรปัญญาสกุลชัย 081-881-5XXX
666 ปรัชญา เฮงสกุล 081-625-3XXX
667 พีรวิชญ์ รักษ์พิทยานนท์ 086-448-0XXX
668 นายกิตติพงศ์  ธนไพศาลกิจ 081-616-5XXX
669 วารุณี. งามศิลปเสถียร 081-926-4XXX
670 ฉัตรชัย พงษ์หิรัญ 081-474-6XXX
671 ถิรวุฒิ โปรดตญะกุล 095-524-5XXX
672 นวลพรรณ มีสัจจี 094-535-6XXX
673 ชัยพร ตัปปะนียะนันท์ 089-789-1XXX
674 นิติพล มณีจร 062-026-0XXX
675 บงกช ไหลหาโคตร 085-046-7XXX
676 พงศ์พิสุทธิ์. มณีจร 063-881-7XXX
677 ณัฐา ปิยะวิโรจน์เสถียร 081-838-5XXX
678 กฤษณ์ เลิศยิ่งยศ 089-717-7XXX
679 พลเทพ ไผ่สุวัฒน์ 081-807-1XXX
680 พรชัย พูนล้ำเลิศ 088-151-5XXX
681 ชนะ  นิธิวิรุฬห์ 094-508-7XXX
682 เกษมสันติ กมลเลิศวรา 081-939-8XXX
683 กิตติ งามศิลปเสถียร 086-451-6XXX
684 วรวิทย์ วัฒนการุณ 080-653-7XXX
685 วสวัตติ์ เสรีฐิติวรโชติ 085-928-0XXX
686 มณฑา แสงชาตรี 089-736-6XXX
687 เมธินันท์ วรรณวิสุทธิ 084-171-7XXX
688 กู้ชีพ เหลืองโสวรรณ 085-690-9XXX
689 อรรถพล รามโกมุท 084-008-9XXX
690 ภานุพงศ์ ตระการศิรินนท์ 099-296-6XXX
691 บวรเทพ สกลไพร 091-964-5XXX
692 สุประวิณ สมบัติศิริ 081-565-8XXX
693 ธีรศักดิ์ ธีราโมกข์ 088-287-8XXX
694 ณัฐกพีร์ เตชะภัทรกุล 086-684-2XXX
695 พชร ชัยเลิศพงษา 081-887-2XXX
696 จักรภพ สันติวัฒนพล 099-217-8XXX
697 ชณัดดา หิรัญพันธุ์ 097-231-2XXX
698 อินทัช ปฐมรัตนภิบาล 086-975-7XXX
699 นิรุธ สัจจานิตย์ 081-721-0XXX
700 ธราธิป อธิพงษ์อาภรณ์ 089-402-2XXX
701 วราวุฒิหาสิตพานิชกุล 098-263-9XXX
702 โสฬส จันทโรทัย 083-133-2XXX
703 วีรวรรณ แซ่ตัน 081-641-5XXX
704 สิทธิพร ไตรวุฒิพงศ์ 082-425-4XXX
705 ธีร์ธนัตถ์ จุลโพธิ์ 090-979-8XXX
706 อาคเนย์  เรียนเงิน 083-131-9XXX
707 ชนะ ตันติยวุฒิ 080-621-0XXX
708 ธรรศปริชณ์ โรจน์ประกาศิต 090-991-1XXX
709 ปัณฑารีย์ แสงไสยาศน์ 095-540-2XXX
710 จิรนันท์ เหมือนสังข์ดี 084-566-7XXX
711 เลิศเกียรติ จงจิรจิต 089-109-2XXX
712 ภาณุพงศ์ เอกกัลชาญ 093-215-6XXX
713 สกนธ์ กอบกุลบุญศิริ 087-000-3XXX
714 อาจารี กิติวัฒน์ 081-732-9XXX
715 ณัฐวุฒิ นกแอนหมาน 093-142-5XXX
716 บุญสาม รุ่งภูวภัทร 085-511-3XXX
717 ไพศาล วัชรินทร์กาญจน์ 089-117-9XXX
718 ทวี ชาติแพงตา 090-593-9XXX
719 ประวีร์ เหนี่ยวพึ่ง 086-352-7XXX
720 นางวรรณนิศา จันผะกา 063-838-5XXX
721 นันทวดี ภูมิทัศน์ 096-872-2XXX
722 ด.ช.วันชนะ อภิรัตน์เจริญสุข 063-014-9XXX
723 ด.ช.ศรายุทธ หมีป่า 084-329-6XXX
724 สุรีย์ ศิริวัจนางกูร 062-424-6XXX
725 กิตรภัทร์ เต็มสงสัย 099-260-1XXX
726 จินดา กมลงามพิพัฒน์ 081-919-1XXX
727 วริศรา ศรีสุติวงค์ 084-615-5XXX
728 บุลาภรณ์ ลิ้มนันทรักษ์ 080-610-7XXX
729 วิภู เลาหะคามิน 081-642-9XXX
730 นพรัตน์ คิดชอบ 084-921-9XXX
731 ด.ช.ศิวัช โยหาเคน 090-983-0XXX
732 พูน​ศักดิ์​ คูณ​วัฒนา​พง​ษ์​ 085-113-4XXX
733 กรธวัช ธีรวัฒน์วิชัยกุล 081-933-2XXX
734 ธิดาพร  ณ ลำปาง 088-252-7XXX
735 รักชนก อิสรคัมภีร์ 081-594-5XXX
736 วรพจน์ สถิตย์เสถียร 086-567-2XXX
737 ไพรัตน์ นภาลัย 089-788-7XXX
738 กุลธิดา เกิดสมกาล 089-696-3XXX
739 สาธิต วัชรินทร์กาญจน์ 085-922-2XXX
740 กรรณิกา วัชรินทร์กาญจน์ 081-622-5XXX
741 กวินนา นาคปฐม 088-181-4XXX
742 ชัยมงคล พันธะศรี 095-549-7XXX
743 ธัชพงษ์ พันธ์เรืองชนะ 095-516-6XXX
744 ยง​เกียรติ​ ศิริวัจนางกูร​ 086-335-5XXX
745 ปุณยนุช ศิริวัจนางกูร 084-209-8XXX
746 บงกช สุทธิพงษ์ 081-779-9XXX
747 โรจนศักดิ์ ทับเทศ 082-007-7XXX
748 ณัฐกานต์ มัตนาวี 092-272-6XXX
749 สุภาณี อัศวดารา 081-583-0XXX
750 ดำรงศักดิ์ แก้วใส 081-826-7XXX
751 ศนิธัช ทับทิมทอง 087-595-7XXX
752 จุลพงษ์ ถนอมเทวศิริกุล 083-245-0XXX
753 อนุสรณ์นุชน้อมบุญ 089-743-5XXX
754 พิพัฒน์ ประทุมบาล 089-558-3XXX
755 จรรยา ลางคุณเสน 087-608-6XXX
756 นายมฆากาจ เรืองมาลัย 084-655-4XXX
757 ชลธิชา ชุ่มเชื้อ 086-654-9XXX
758 ณัฎฐ์ธเนศ คุณากรฉัตรสิริ 082-243-4XXX
759 พิกุล อินเขียวสาย 090-569-5XXX
760 รวมพร เฟื่องฟูลอย 091-801-4XXX
761 รวินท์ ศุนาลัย 083-068-1XXX
762 นพรัตน์ เหล่าสุวรรณวัฒน์ 099-289-6XXX
763 นิลวรรณ นุ่มทอง 062-719-2XXX
764 ชัยวัฒน์ สิงหะ 081-399-2XXX
765 ธารทิพย์ เชิงชั้น 080-223-9XXX
766 ธัญญรัศม์ คล้ายจันทร์ 098-961-5XXX
767 ธีรพงศ์ อริยเลิศชัยกุล 089-530-8XXX
768 จีรภา ไพรสันเทียะ 083-084-9XXX
769 นิกร ตั้งวิไลเสถียร 088-475-5XXX
770 อนุรักษ์ เกิดนวล 064-540-3XXX
771 อานนท์ ธรณีสุวรรณ 082-107-4XXX
772 ชนาทัศ ศักดิ์ศรชัย 081-568-2XXX
773 พลอยนิสา กฤษสร้อยสน 094-295-1XXX
774 พรเทพ คำพัฒน์ 094-924-0XXX
775 สุทธิรักษ์-แม้นปาน 062-265-6XXX
776 นนทศักดิ์ สมบัติกำจร 085-847-3XXX
777 กฤษณา เลาหะดิลก 084-144-0XXX
778 นายจักรพันธ์ อุพันวัน 081-836-2XXX
779 โชคชัย ล้อสกุลชัย 081-931-6XXX
780 วศิน ด้วงคำ 092-840-0XXX
781 ศุภโชค กลั่นสุข 096-887-9XXX
782 ชญานี สกลธนารัตน์ 062-265-6XXX
783 ศรัณย์ สกลธนารัตน์ 061-665-6XXX
784 ธันวา ฟังอารมณ์ 094-740-7XXX
785 นภารัตน์ รักธรรม 091-569-0XXX
786 มนพิเชียร โชคคติวัฒน์ 085-619-4XXX
787 ณรงค์เดช บูรณะสมพจน์ 089-702-7XXX
788 ภาคภูมิ ระยับพันธุ์ 089-765-6XXX
789 วิชชบูรณ์ สมมติวงศ์ 061-614-9XXX
790 ณิชารัศม์ เสนีย์อมรภัทร 099-459-8XXX
791 ศิรินธร แซ่เทียม 086-383-6XXX
792 กรณดาภัทร แซ่เทียม 098-827-8XXX
793 ลภัสนันท์  จินดา 098-792-3XXX
794 สิทธิกาญจน์ รัชตไพศาล 092-789-9XXX
795 บุญเกียรติ ทวีเติมสกุล 081-815-9XXX
796 ภูริชาภัทร  ภู่คำมี 099-145-4XXX
797 นวพล เจริญธรรมรักษา 087-769-8XXX
798 อนุชิต  อภิชม 086-556-9XXX
799 ศศิพร วัฒนสกุลเกียรติ 090-986-4XXX
800 นพคุณ อนุวัตมงคลชัย 092-283-6XXX
801 ปิยะฉัตร เปลี่ยนสายสืบ 086-085-4XXX
802 ธัชชัย เหลือภัทรวงศ์ 080-279-5XXX
803 พาทิศ จิตชินะกุล 081-923-9XXX
804 สุนทร สุวนาคกุล 089-925-4XXX
805 มงคล ขจรเพชร 083-544-1XXX
806 นราวิชญ์ สุเมธินทกุล 081-953-8XXX
807 จักรกฤษณ์ ชาญสวัสดิ์กิจ 090-898-7XXX
808 ชณิตา รุจิรากรสกุล 094-552-5XXX
809 สุพรทิพย์  ชาญสวัสดิ์กิจ 081-859-5XXX
810 จิรบูรณ์ โตสงวน 081-866-0XXX
811 เสริมพร อลงกตกิตติคุณ 088-982-9XXX
812 ศุภผล อัญวงศ์วินิต 065-396-9XXX
813 รัฐชนก รักใหม่ 098-281-2XXX
814 เพชร วงศ์ทวีพิพัฒน์ 081-553-8XXX
815 ไพศาล กฤชเพ็ชร์ 099-454-5XXX
816 คมน์พฤทธ์ นาคพลั้ง 081-441-9XXX
817 ธนกฤต อัธยาตมวิทยา 099-554-6XXX
818 สรวงฤทัย เวิ่นทอง 094-491-3XXX
819 ศักดา วงศ์ตรีเนตรกุล 089-926-3XXX
820 นุชธวรรณ สมรรคการ 093-636-4XXX
821 ไอย์อร พฤนท์ประภาวัฒน์ 086-375-8XXX
822 พีรวิทย์ หัถพรสวรรค์ 092-250-4XXX
823 จิรศักดิ์ จิวะวัฒนาศักดิ์ 081-844-7XXX
824 สุดสิริ ประภัสสรางกูล 089-521-5XXX
825 ชาญชัย จิติมา 081-914-0XXX
826 กิติศักดิ์ ฆ้องสท้าน 084-360-9XXX
827 ชัทชาคร อุปนิสากร 087-359-5XXX
828 จิตตาพร แก้วนิตย์ 083-064-1XXX
829 เจษฎา ตางาม 092-280-0XXX
830 ธีระชัย โนรีสมบัติ 084-688-5XXX
831 นาคินทร์ เหมราช 083-826-8XXX
832 ชงโค วงศ์ใหญ่ 062-246-4XXX
833 เขมจิรา รังกระสูตร์ 080-624-2XXX
834 ไชยรัช จันทร์เจริญ 090-275-2XXX
835 สุทธิภัทร จันทร์เสน 097-054-3XXX
836 นัสนันท์ วัฒนสุวรรณ 081-558-8XXX
837 ลักษณา ชาญวานิชบริการ 084-967-6XXX
838 วิษณุ สังข์สุข 089-512-1XXX
839 ธนันทร วงศ์วาณิชภักดิ์ 081-884-6XXX
840 นัสรี เจ๊ะหามะ 080-709-9XXX
841 ณัฐ ศรีรองเมือง 088-659-9XXX
842 ชัยณรงค์ ลิมป์กิตติสิน 081-824-1XXX
843 ธนะภูมิ ธรรมสุวรรณ์ 080-623-9XXX
844 พงษ์ลดา คำลอยฟ้า 090-326-5XXX
845 ตนัยศิริ ชาญวิทยารมณ์ 081-789-5XXX
846 สิริชัย อิทธิพรวิทูร 081-818-1XXX
847 ชัช เหลืองอาภา 083-295-0XXX
848 ธนัช สมชื่อ 096-981-6XXX
849 ปรารถนา บูรพาไพศาล 089-442-2XXX
850 วีรวิทย์ สันติชัยกูล 082-299-1XXX
851 ปุณิกา เลาหไพโรจน์วัฒนา 081-909-3XXX
852 สุภาวดี เปรมรัตนานนท์ 085-000-0XXX
853 พิสิษฐ์ อัศวพจนมณี 085-664-6XXX
854 วิสันต์ ให้สกุลสุข 092-484-6XXX
855 ชินโชติ วิชชุประภาพร 083-718-8XXX
856 พิชชาภรณ์ วัชรโกมลพันธ์ 089-791-5XXX
857 นิรนัน ครีสมุทร 093-854-0XXX
858 สุประพัทธ์ เตชอนันต์ทรัพย์ 081-483-6XXX
859 ฉัตรแก้ว แจ่มประเสริฐ 080-604-6XXX
860 ประสิทธิ์  ธนะโชติ 087-978-5XXX
861 วิทวัส ประพันธ์ 089-180-6XXX
862 อัจนา แก้วสลับนิล 085-098-1XXX
863 นฤนาท ภัครชุติยางกูร 084-641-9XXX
864 สุวิภา แพะทอง 094-336-8XXX
865 ปวงเทพ รังสิประภัศร 064-552-2XXX
866 ชายวิทย์ ขุลาหล้า 090-248-2XXX
867 กลพิษิฐ วิริยกุลชินวุฒิ 087-687-2XXX
868 ชลากรณ์  ศรีวงคพรรณ 087-112-8XXX
869 วิสิทธิ์. สืบจากกัน 089-969-3XXX
870 ภัทรดนัย ภักดี 081-960-6XXX
871 เพชรรัตน์ ศรีจันทร์ดร 086-928-9XXX
872 ปราเมทย์ เพ็ชรัตน์ 082-166-9XXX
873 พัชรธิฌา คำแสน 081-582-2XXX
874 ปรมะ อุทโย 089-636-4XXX
875 ดนัย อยู่เบิก 087-716-5XXX
876 จิตติมา คงเมือง 081-442-5XXX
877 เมธา วงษ์ลิขิตธรรม 094-465-2XXX
878 เอกพจน์ นิ่มกุลรัตน์ 092-914-2XXX
879 วรชัย ปัฐพาณิชย์โชติ 089-895-9XXX
880 สยมภูว์ รัตนปรารมย์ 088-666-2XXX
881 บุรฤทธิ์ ศิริวิชัย 086-777-7XXX
882 จักริน ตรึงจิตวิลาส 080-278-8XXX
883   ฐิติรัตน์ ตันติปรีชาพงศ์ 082-077-5XXX
884 สุทธิศักดิ์ ลีลายั่งยืน 096-235-9XXX
885 สุจิตรา จารุสุวรรณกุล 097-117-9XXX
886 พิตรพิบูล จรรยาประเสริฐ 061-796-8XXX
887 ไวภพ โกวิทคณิต 081-656-5XXX
888 พลเอก เทศเซ็น 083-232-2XXX
889 ณภัทร เขียวลงยา 088-891-1XXX
890 สิทธิศักดิ์ พรกิตติกุญชร 089-444-9XXX
891 อนุศาสตร์ บึ้งไชย 096-630-5XXX
892 กนกวรรณ สินสวัสดิ์ 090-918-2XXX
893 ปกรณ์ บึ้งไชย 086-379-7XXX
894 เบญจวรรณ พัฒนาวานิชย์ 095-889-4XXX
895 สาริศ เกษมเศรษฐ 089-815-9XXX
896 ชุติพงษ์ ชุติธัญญรัตน์ 085-338-0XXX
897 ธวัชชัย หัสรินทร์ 091-890-3XXX
898 ต่อพันธุ์ เเก้วคงคา 081-900-8XXX
899 อมฤต เทพรักษ์ 094-894-4XXX
900 เพิ่มศักดิ์ สุภัทรวณิช 081-697-7XXX
901 เพชรภัสสรา ตั้งสวัสดิรัตน์ 089-999-6XXX
902 พิชญมน ตั้งอร่ามวงศ์ 089-569-9XXX
903 ชงคา ตระการจันทร์ 081-144-3XXX
904 นายไตรภพ ภูธรมิตร 085-465-0XXX
905 ภิสันต์ อิสระพงศ์พันธ์ 085-485-4XXX
906 ศศิมา มหาวรสิทธิกุล 094-664-6XXX
907 สุนิษา พึ่งศิลป์ 095-485-0XXX
908 นรินทร์  มานะทัศน์ 086-510-0XXX
909 วิไลวรรณ อินโต 086-937-4XXX
910 นายศุภกิจ มุนินทร์พงศ์ 081-721-2XXX
911 คมสิทธิ์ สถาปนพิทักษ์กิจ 089-743-8XXX
912 ไพริญา ลับบัวงาม 081-858-9XXX
913 ตริตาภรณ์ แสงภู 095-768-8XXX
914 จุฑัญญา เพียรวนิช 083-239-1XXX
915 ธนะพัฒน์ ยศสิริพัฒน์ 084-542-6XXX
916 จิรวัฒน์ ปล้องเจริญ 091-734-1XXX
917 กุลนาถ รัตนปรารมย์ 088-666-2XXX
918 ศิริวิมล ถ้าลาด 080-465-5XXX
919 พลวัฒน์ กิตติเจริญวงศ์ 095-045-4XXX
920 ยลวลัย มั่งสุวรรณ 083-096-9XXX
921 ชนัญญู ร่มโพธิ์ทอง 085-356-6XXX
922 ณัฐชัย ธรรมฐิตินันท์ 062-668-1XXX
923 รังษี กอวิวัฒนาการ 089-967-6XXX
924 อรรถกฤต อติเรกลาภสกุล 083-616-6XXX
925 พัชนาภา รูปวิเชตร์ 090-971-1XXX
926 เนตรฤทัย​ ไวสติ 090-418-6XXX
927 เพียงจิต ศรีประสาธน์ 081-899-1XXX
928 เกศริน คุ้มพุฒ 097-424-6XXX
929 ทนัษช์ จิรสินไพศาล 086-326-3XXX
930 ปาณิสรา วงศา 099-162-3XXX
931 ปริญญา วิศรุตธนากุล 094-256-6XXX
932 สุภาวดี แก้วคงคา 081-869-1XXX
933 วิชัย เทียนภักดีประสาท 091-536-3XXX
934 พขรธร สิทธิชัย 083-823-0XXX
935 กฤตยภัสสร์ แก้วคงคา 082-426-9XXX
936 เดือนเพ็ญ ภูยอดนิล 084-733-4XXX
937 อธิป อิโต้ 097-134-1XXX
938 จันทกานต์ ราชจำเริญ 090-323-6XXX
939 ณัฐกิตติ์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 083-420-5XXX
940 นิภา อิโต้ 081-801-3XXX
941 พีรพงศ์ ไตรทิพย์สุวรรณ 084-101-7XXX
942 อรจิรา รัตนไพบูลย์พงศ์ 064-946-2XXX
943 ชยณัฏฐ์ สุโขชัยยะกิจ 094-956-9XXX
944 อุทัยวรรณ ชูชื่น 086-509-4XXX
945 พรพิมล ศิริอภัยพันธ์ 089-154-5XXX
946 ปกรณ์ จอมจินดารัตน์ 086-463-5XXX
947 นันทวรรณ สุวรรณัง 084-209-4XXX
948 ภูพิงค์ สุวรรณ 095-960-1XXX
949 นันธิพา ศรีสุวรรณ 099-629-1XXX
950 ส.ท.นรวิชญ์  อาจสามารถศิริ 061-479-7XXX
951 สุทิศา จีบเจือ 095-594-4XXX
952 บุญรอด หวังมิ่งมาศ 080-270-4XXX
953 นันทิตา หวังมิ่งมาศ 086-400-7XXX
954 นล ปรีชานันท์ 089-776-6XXX
955 กิตติภัทร หงษ์ชูเวช 083-024-4XXX
956 เถกิงแสง พันธรักษ์ 086-334-5XXX
957 วรินทร์ทิพย์ ธัมมัญญู 087-572-1XXX
958 ณัฐวรรษ์ ดวงเดช 081-717-7XXX
959 ปณวัฒน์ เลิศไกร 081-969-6XXX
960 สหพจ ผมทอง 080-555-5XXX
961 อธิบดี เลิศกิจจา 098-959-5XXX
962 อณุศร  แก้วคูณ 080-206-5XXX
963 วีรยุทธ สัมพันธ์พร 089-797-7XXX
964 คุณปองพล คงเปลี่ยน 094-567-8XXX
965 อภิวัฒน์ เสวีวัลลภ 089-000-2XXX
966 อภิญญา สุเมธิวิทย์ 083-656-6XXX
967 ธวัชชัย ไทยเจียมอารีย์ 095-143-8XXX
968 อนันตชัย วรเดโชกุล 084-762-1XXX
969 จตุพร วงศ์สุวรรณ 085-944-4XXX
970 สัณห์ฤทัย สุโขชัยยะกิจ 095-562-6XXX
971 ณัฐพนธ์ ลีรัตนชัยกุล 094-654-9XXX
972 ผริตา น้อยพรหม 099-635-5XXX
973 นายธรรศ จิตต์รังษี 081-615-1XXX
974 จามร โถสกุล 089-781-3XXX
975 พงศ์พล ผูกพันธุ์ 088-954-6XXX
976 สรชัช เชาวน์หมื่นไวย 089-192-1XXX
977 คณวุฒิ ประมวลวุฒิรณ 082-520-0XXX
978 สันติ ตันฮะเส็ง 084-218-0XXX
979 สุริยา ศรีสิงห์ 084-579-7XXX
980 คนิฐ ทองจันทร์แก้ว 095-525-5XXX
981 พาสิษฐ์ อนันต์ธนานุกูล 081-934-5XXX
982 สกุลชัย ทรัพย์แสนดี 091-716-3XXX
983 สุธิดา  ทุติยะโพธิ 063-546-5XXX
984 สิตมน วนิชยางกูรานนท์ 081-207-9XXX
985 เรวิน พร้อมสันเทียะ 091-887-7XXX
986 ชวัณกรณ์ สมเทพ 092-814-7XXX
987 อาทิตย์ อมาตยกุล 087-722-8XXX
988 กฤษฎี วงศ์เหลืองอ่อน 089-333-3XXX
989 สุทธิดา ธีระชัย 087-033-9XXX
990 วันทนีย์ ปานศรีแก้ว 080-434-3XXX
991 นิธิวัต หว่องไพบูลย์ 063-572-8XXX
992 ภาวิณี ธีระชัย 080-025-8XXX
993 วรวุฒิ-เสือผู้ 086-161-6XXX
994 สมยศ วิลัยสัตย์ 089-429-9XXX
995 นริสสร แสงแก้ว 081-692-6XXX
996  น.ส.รัตติยาภรณ์ เหมือนดาว 098-909-2XXX
997 เกรียงไกร องคมงคล 081-831-7XXX
998 ศิริภา วงษ์คนดี 086-336-4XXX
999 ทัศนีย์ ค่าพวง 086-768-9XXX
1000 ปรัชญา วงษ์คนดี 081-454-5XXX
1001 บุญชัย วงษ์คนด 081-643-0XXX
1002 ธนาคาร เทพพิทักษ์ 091-775-5XXX
1003 วรภณ เหมินทคุณ 089-813-2XXX
1004 ดวงใจ พันธุวัฒนา 064-163-2XXX

กติกาและเงื่อนไขการลงทะเบียนออนไลน์รับสิทธิ์ซื้อสินค้า ชุดสุดลิมิเตด มีเพียง 8 ชุดเท่านั้นในประเทศไทย!

 1. ลูกค้าลงทะเบียนเพื่อลุ้นรับสิทธิ์เป็นผู้โชคดี มีสิทธิ์ซื้อ “G-SHOCK ORIGIN COLLECTION CASE SET LIMITED EDITION” ที่มีเพียงแค่ 8 ท่านเท่านั้น ที่จะได้เป็นเจ้าของเชทนี้ในประเทศไทย ซึ่งในเชทนี้จะจัดจำหน่ายในราคา 92,000 บาท ประกอบไปด้วย นาฬิกาสามรุ่นพิเศษ ดังนี้
  • นาฬิการุ่น GMW-B5000TFC-1 (Porter Limited Edition) ราคา 44,000 บาท  + กล่องเก็บนาฬิกาพร้อมกระเป๋าพิเศษสำหรับรุ่น GMW-B5000TFC-1
  • นาฬิการุ่น GMW-B5000TFG-9 (Gold Limited Edition) ราคา 25,000 บาท + กล่องบรรจุแบบพิเศษสำหรับรุ่น GMW-B5000TFG-9
  • นาฬิการุ่น GMW-B5000D-1 (Silver Edition) ราคา 23,000 บาท
 2. ลงทะเบียนรับสิทธิ์ในการซื้อสินค้าชุดพิเศษ เฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้น  ผ่านทางเวบไซต์ CASIO-CMG.com, Facebook CASIO Watches Thailand  ระหว่างวันที่ 18-28 พฤษภาคม 2561
 3. ระบุชื่อ – นามสกุล / เลขบัตรประชาชน /  เบอร์โทรศัพท์ / E-mail  (สงวนสิทธิ์ 1 หมายเลขบัตรประชาชน / สิทธิ์ / SET )
 4. ลูกค้าสามารถเห็นตัวอย่างสินค้าจริงได้้ ที่ร้าน G-SHOCK CASIO ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 18-31 พฤษภาคม 2561
 5. ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์การซื้อในครั้งนี้ จะมีเจ้าหน้าที่จากทาง CASIO CMG ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อยืนยันตัวตนกับเบอร์มือถือที่ท่านลงทะเบียนไว้ ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เพื่อยืนยันการรับสิทธ์ซื้อ “G-SHOCK ORIGIN COLLECTION CASE SET LIMITED EDITION” ชุดพิเศษ ที่มีเพียง 8 ชุด ในประเทศไทย เท่านั้น
 6. ประกาศชื่อผู้โชคดี 8 ท่านแรก ที่จะได้เป็นเจ้าของ“G-SHOCK ORIGIN COLLECTION CASE SET LIMITED EDITION” ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2651 ทาง Facebook  CASIO Watches Thailand
 7. สำหรับ 8 ท่านผู้โชคดีที่สุดในประเทศไทย  ที่ได้สิทธิ์ซื้อ  “G-SHOCK ORIGIN COLLECTION CASE SET LIMITED EDITION” จะต้องมารับสินค้าและชำระเงิน ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561  เวลา 19.00 น. ที่ร้าน G-SHOCK CASIO (G-FACTORY เดิม) ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เท่านั้น** หากท่านไม่มาตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวที่แจ้งไว้ถือว่าสละสิทธิ์
  *รายการสินค้า “G-SHOCK ORIGIN COLLECTION CASE SET LIMITED EDITION” งดร่วมรายการส่งเสริมการขายทุกประเภท

*สำหรับ 8 ท่านผู้โชคดีที่สุดในประเทศไทยนี้ จะได้การ์ดเชิญให้มาร่วมงาน Exclusive Press launch Origins &  Full Metal ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561  (สถานที่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)

*หากตรวจพบการทุจริต ทางทีมงานขอตัดสิทธิ์ในการซื้อสินค้าทันที
*ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการซื้อสินค้าตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า *ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกผู้โชคดีที่ได้สิทธิ์ซื้อโดยทีมงาน CASIO เท่านั้น
*สิทธิ์นี้เฉพาะการลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าเท่านั้น ระหว่างวันที่ 18-28 พฤษภาคม 2561

กำหนดการจัดจำหน่าย

 • สำหรับ 8 ท่านผู้โชคดี ที่ได้สิทธิ์ซื้อ “G-SHOCK ORIGIN COLLECTION CASE SET LIMITED EDITION” จะต้องมารับสินค้าและชำระเงิน ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 19.00 น. ที่ร้าน G-SHOCK CASIO (G-FACTORY เดิม) ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เท่านั้น **ตามกติกาที่ได้แจ้งข้างต้น**

สถานที่จัดจำหน่าย

 • G-SHOCK CASIO  (G-Factory เดิม) ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สิ้นสุดเวลาการลงทะเบียนออนไลน์เพื่อรับสิทธิ์ซื้อ

ติดตามประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง Facebook LIVE: CASIO Watches Thailand ตั้งแต่เวลาบ่าย 2 โมงเป็นต้นปีแบบสดสด วันที่ 29 พฤษภาคม 2561